۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
اطلاعیه

به اطلاع آن دسته از دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل متقاضي انتقالي (آيين نامه سهميه انتقال 5% شاهد) كه از تاريخ شروع ثبت نام مورخ  1399/05/25 موفق به ثبت نام در سامانه نشده اند مي رساند با توجه به دستور سرپرست اداره كل امور شاهد و ايثارگر امكان ثبت درخواست انتقالي جديد تا تاريخ 1399/06/12  فعال مي باشد و زمان آن تمديد نخواهد شد. بديهي است كه پس از مهلت مذكور، تنها امكان اصلاح يا رفع نقص مدارك قبل از تكميل اطلاعات توسط كارشناس دانشگاه مبداء وجود دارد. خواهشمند است با بررسي از طريق  سامانه به آدرس ذیل پيگير وضعيت درخواست انتقالي خود باشيد.

 

 

                                                                                                                             http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir