اساتید مشاور
 
          
                                                   
 
                                   
دانشکده پزشکی  
     
                                  
دانشکده دندان پزشکی
   
                                   
دانشکده داروسازی 
 
                                  
دانشکده پیراپزشکی
 
                                
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
   
                                  
دانشکده بهداشت
     
                                  
دانشکده پرستاری و مامایی رازی
 
                                 
دانشکده پرستاری زرند
         
                                
   
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان