034 دبیرخانه - فاکس :  32113930   


مدیریت ستاد : 03431215699


امور فرهنگی ، رفاهی ،سایت :  03431215698


امور آموزشی : 03431215697