اهداف ستاد شاهد

 اهداف

1-ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی و فرهنگی

2-ارائه خدمات شایسته و مناسب به عزیزان شاهد و ایثارگر

3-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران

سرفصل فعالیتهای ستاد شاهد و ایثارگر

1-امور آموزشی

2-امور پژوهشی

3-امور فرهنگی

4-امور رفاهی

 

شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر

1-اجرای برنامه ها ، طرحها ،آیین نامه ها و دستور العملهای ارسالی توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد ایثارگر وزارت مطبوع

2-برگزاری طرح استاد مشاور در دانشگاه و پیگیری مصوبات جلسات آن

3-انجام امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه

4-برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود و ....