مروري بر

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ضمیمه آئین نامه های آموزشی دوره های

دکتری(پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی)، کارشناسی پیوسته،

ناپیوسته و کاردانی

 

تعاریف :

ماده 1 - تسهیلات این آئین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

1- فرزندان وهمسران(شهید، مفقودالاثر،آزاده،جانباز50% وبالاتر)

2- آزاده باحداقل 6 ماه سابقه اسارت

3- جانباز25% وبالاتروهمچنين جانبازبا حداقل 15% جانبازی و3 ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

4- رزمنده باحداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

تبصره1 :منظورازستاد شاهد وايثارگردراين آئين نامه ستاد شاهدوايثارگرهردانشگاه مي باشد.

تبصره 2: عنوان ستاد شاهد وایثارگردانشگاه دراین آیین نامه به اختصار ستاد نامیده می شود.


 
  ثبت نام:  

ماده2- به دانشجوی جانبازی که بعلت بیماری و یا

ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام

درهرنیمسال مراجعه کند اجازه داده می شود(مشروط براینکه گواهی پزشکی که به تأیید ستاد رسیده باشد ارائه نماید)تا زمان حذف واضافه ثبت نام وانتخاب واحد کند.

  واحد های درسی :     

 ماده 3 - دانشجویان شاهد و ایثارگرمی توانند درهر نیمسال حداقل 10واحد انتخاب نمایند وحداكثرتا چهار نیمسال از نيمسالهايي كه دانشجو10واحد انتخاب نموده است با نظرستاد جزوسقف سنوات مجازتحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد.

تبصره: درنيمسالي كه دانشجوي شاهد و ايثارگر خارج از اختيارخود مجبوربه انتخاب كمتر از10 واحد بوده است، درصورت كسرميانگين نيمسال (كمتر از 12 يا 14 با توجه به آئين نامه هاي آموزشي مربوطه) آن نيمسال بعنوان نيمسال مشروطي محاسبه نخواهد شد.

ماده 4 - دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن حداكثر8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود درصورتیکه میانگین كل نمرات اوحداقل 14 باشد، می تواند دردوره تابستانی حداکثر8 واحد انتخاب نماید.

 تبصره:دانشجوی شاهد و ایثارگری که جهت شركت درآزمونهاي جامع علوم پایه و یا پیش کارورزی حداكثر8واحد درسي باقيمانده داشته باشد با تشخیص وتایید ستاد مجازبه انتخاب حداكثر 8 واحد در دوره تابستانی می باشد.  

حضور و غیاب :

ماده 5 - دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ یا متاثراز آلام گذشته نتواند درجلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند با تأیید مدارک توسط ستاد می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید در غیر اینصورت درس یا دروس مذکور حذف میشود. 

ماده 6 - تشخیص موجه ویا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد وایثارگردرکلاس درس و یا در جلسات امتحان میان نيمسال،پایان نيمسال، آزمونهاي جامع علوم پایه و پیش کارورزی برعهده ستاد می باشد

حذف و اضافه :

ماده 7 - دانشجوی شاهد وایثارگر می تواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید مشروط براینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.

تبصره : دانشجويان شاهد وايثارگر حداكثر براي 2 مرتبه در مقطع كارداني و کارشناسی ناپیوسته ، 3 مرتبه در مقطع كارشناسي و4 مرتبه درمقاطع بالاتر مي توانند از تسهيلات ماده مذكور بهره مند گردند.


ماده 8 - تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل درهرنیمسال تحصيلي برعهده ستاد می باشد كه در آن صورت آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد. (دانشجويان شاهدوايثارگر حداكثربراي 1 مرتبه در مقطع كارداني و کارشناسی ناپیوسته،2مرتبه در مقطع كارشناسي و 3 مرتبه درمقاطع بالاتر مي توانند از تسهيلات اين ماده استفاده نمايند)

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو :

ماده 9 - مدت زمان امتحان هاي میان نيمسال و پایان  نيمسال برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنابه تشخیص ستاد حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزایش است.

مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پایه و پیش کارورزی نیز تا 25% مدت زمان امتحانات مذكور برای این دانشجویان (جانباز) قابل افزایش خواهد بود.


ماده 10-
نمرات مردودی حداكثر3 درس دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در میانگین كل نمرات پايان نيمسال و ميانگين كل نمرات آنها محسوب نمیشود  مشروط براینکه نمرات هر یک از دروس پس از اخذ آنها و شركت در امتحانهاي مربوطه در اولين فرصت ممكن کمتر از 12 نباشد

تبصره : جهت دانشجویان جانباز25% به بالا به ازای هر10 درصد اضافه جانبازی ، یک درس به 3 درس اضافه می شود درهر حال دروس حذف شده نباید از 5 درس تجاوز نماید

ماده 11- جهت جبران كسرميانگين كل دوره تحصيل درمقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني، دانشجویان شاهد وایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایرشرایط در سقف سنوات تحصيلي در دو نیمسال تکرار نمایند

ماده 12- در دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دروسی را که دانشجوی شاهد وایثارگر جهت جبران کسر ميانگين درسقف سنوات مجازمرحله مربوطه اخذ مي نماید درصورتیکه نمرات آنها ازحد نصاب ميانگين مرحله مربوطه بالاتر باشد نمرات مردودی قبلی درس مورد نظرازنمرات مرحله مربوطه حذف می شود وتنها در میانگین کل تحصیل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره: حداكثر4 نيمسال ازنيمسال هايي راکه دانشجوی شاهد وایثارگر جهت جبران کسری ميانگين انتخاب واحد می نماید جزوحداکثر سنوات تحصیلی وی محاسبه نخواهد شد.

ماده 13- درصورت قبولی دانشجوی شاهد وایثارگردرآزمونهای جامع علوم پايه و پيش كارورزي و مردودی در یکی از دروس اعلام شده پس از آزمون و یا کسر میانگین کل مرحله مربوطه (مرحله های علوم پایه وپیش کارورزی)، قبولی درآزمون جامع مذكورتا جبران ميانگين آن مرحله و یا قبولي دردرس مذكورمحفوظ باقی خواهد ماند.

مرخصی :

ماده 14- درصورتی که مرخصی برای معالجات پزشکی ناشی ازصدمات جنگ باشد ومدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد ومدارک مربوط مورد تایید ستاد واقع شود آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.همچنین علاوه برمرخصی تحصیلی مجاز،اعطای چهارنیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسران (شهید،جانباز50% وبالاتر وجانبازاعصاب و روان با حداقل 25% جانبازی) با تایید ستاد بلامانع اس

انتقال :

ماده 15- پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجوي شاهدو ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است.

تغییر رشته :

ماده 16- گذراندن حداقل 14 واحد درسی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضي تغيير رشته کفایت می کند.

ماده 17- دانشجویان شاهد وایثارگرمی توانند درصورت موافقت  شورای آموزشی دانشگاه فارغ ازشرایط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.

تبصره: برای دانشجویان شاهد وایثارگر نمرات دروس پذیرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نمی شود.

ماده 18- دانشجویان شاهد وایثارگری که به دلیل مشكلات آموزشي ازادامه تحصيل دردوره دكتري عمومي محروم ميشوند درصورتيكه كمتراز 68 واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از 10 باشد مي توانند به مقطع كارداني تغيير رشته دهند  و در صورتي كه بيش از

 68 واحد گذرانده باشند مي توانند به مقطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته دهند.

(مشروط براینکه میانگین کل نمرات آنها مساوی یا بیشتر از 10 باشد)

 ماده 19- ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه مي تواند تأييد برخي از  مواد اين آئين نامه، كه اجراي آنها منوط به تأييد ستاد است را به مديريت اموردانشجويان شاهد وايثارگردانشگاه تفويض نمايد.

ماده 20- كليه آئين نامه هاي تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر(آئين نامه تسهيلات آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه306شوراي عالي برنامه ريزي مورخ14/8/74، آئين نامه

اجرايي آموزش عالي آزادگان تصويب نامه هيئت وزيران شماره 85634 ت293 هـ مورخ 4/8/69 وآئين نامه نقل و انتقال 5% دانشجويان شاهد و ايثارگر و...) كمافي السابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن لازم الاجرا مي باشد.

ماده 21- اين آئين نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفا

شامل دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع فعلي ميگردد.

ماده 22- مرجع نهايي تفسير مواد اين آئين نامه و موارد اختلافي با آئين نامه هاي قبلي به عهده اداره كل دانشجويان شاهدوايثارگر وزارت متبوع خواهد بود.